BE wetgeving inzake asbest

Graag geven we u hierbij een overzicht van de evolutie van de wetgeving in België inzake asbest:

 • Het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1986 bepaalt dat ‘indien de technische mogelijkheid bestaat, asbest vervangen moet worden door vervangingsproducten die minder schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemers’.
 • Met het Ministerieel Besluit van 22 december 1993 werd voor bedrijven de verplichting ingevoerd om een asbestinventaris op te stellen, waarin onder meer vermeld wordt welke asbestproducten zich in het bedrijf bevinden, in welke staat en welke maatregelen er genomen zullen worden om blootstelling van werknemers te voorkomen.
 • Het Koninklijk Besluit van 23 oktober 2001 verbood de vervaardiging, het gebruik en het op de markt brengen van asbest bevattende producten.
 • Op 16 maart 2006 verscheen het Koninklijk Besluit ‘betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest’. Het KB is een omzetting van de Europese richtlijnen ter zake in het Belgisch recht. Werknemers die ziek zijn geworden door blootstelling aan asbest (mesothelioom of asbestose) hebben recht op een schadevergoeding die uitbetaald wordt door het Asbestfonds, dat deel uitmaakt van het Fonds voor de beroepsziekten.
 • Met betrekking tot de massale en wijdverspreide milieuverontreiniging door asbest in België is vooral de Eternit-fabriek te Kapelle-op-den-Bos in de actualiteit getreden.
 • De Vlaamse overheid heeft in de Vlaamse milieuwetgeving het beleid omtrent asbest verwerkt in de afvalstoffenwetgeving en probeert d.m.v. sensibiliseringscampagnes de burger te informeren omtrent het gevaar van asbest. Hierop volgend gaf de Vlaamse Regering op 24 oktober 2014 op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege haar principiële goedkeuring aan de opstart van een asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest, met als doel Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. De prioriteit gaat daarbij (in afnemende volgorde) naar:
  • Asbestcementproductie-afval (zoals bijv. de asbestcementdraailingen),
  • Niet-hechtgebonden asbesthoudende producten in gebouwen,
  • Hechtgebonden asbesthoudende producten in de buitenschil van gebouwen,
  • Hechtgebonden asbesthoudende producten binnen gebouwen,
  • Asbesthoudende nutsleidingen,
  • Asbestpuin (sloopafval),
  • Industriële toepassingen.

Prioritaire doelgroepen/gebouwen zijn scholen, publieke gebouwen, overheidsgebouwen, residentiële gebouwen en land- en tuinbouw.

Neem contact op