ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN FIBRECOUNT N.V.

Artikel 1. Primauteit van de algemene verkoopsvoorwaarden
Behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die door de dienstverstrekker worden toevertrouwd. Nadere specificaties en afwijkingen maken normalerwijze het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst. Tenzij wanneer dit formeel door de dienstverstrekker werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet uitdrukkelijk werden afgewezen door de dienstverstrekker.

Artikel 2. Offertes
De offertes, die door de dienstverstrekker worden opgesteld, zijn steeds vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs en de tarieven, als de leveringstermijn. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, hebben de offertes een geldigheidsduur van 30 dagen. Opdrachten verbinden de dienstverstrekker slechts wanneer deze door laatstgenoemde schriftelijk, door middel van orderbevestiging, worden aanvaard.

Artikel 3. Prestaties en uitvoeringsmodaliteiten
Het geheel van de uit te voeren prestaties en de te maken onkosten maken het voorwerp uit van de bijzondere overeenkomst, of worden naargelang de ontwikkeling van een project en zijn noodwendigheden door de dienstverstrekker voorgesteld en door de opdrachtgever goedgekeurd. De prestaties van de dienstverstrekker betreffen luchtmetingen, asbest-identificatie, het opstellen van asbestinventarissen conform het KB van 16 maart 2006 en adviesverlening in het algemeen omtrent asbest. Hieruit monden verslagen en rapporten. Deze prestaties behelzen ten eerste werkzaamheden in het erkende laboratorium van de dienstverstrekker.
Gebeurlijk dient analyse in externe laboratoria plaats te vinden. De kosten daarvan zijn ten laste van de opdrachtgever. De dienstverstrekker kan op aangeven van de opdrachtgever ook ter plaatse gaan voor bijvoorbeeld metingen, vaststellingen,… . Concrete afspraken over het werk op de werven van de opdrachtgever bevinden zich in de bijzondere overeenkomst. Steeds staat evenwel voorop dat de werknemers van de dienstverstrekker te allen tijde hun werk in alle onafhankelijkheid en veiligheid kunnen uitvoeren. De opdrachtgever verleent bovendien steeds zijn loyale medewerking en verstrekt al nodige materialen en nuttige informatie. De opdrachtgever vergoedt de dienstverstrekker voor de kosten van gebruik en transport van de noodzakelijke toestellen en de uitrusting, alsook voor de reis- en verblijfskosten van het afgevaardigd personeel van de dienstverstrekker.

Artikel 4. Klachten
Klachten worden steeds meegedeeld per aangetekend schrijven. Klachten met betrekking tot het werk van het afgevaardigd personeel dienen te worden meegedeeld binnen de termijn van 5 dagen na het voorval in kwestie. Klachten met betrekking tot de afgeleverde rapporten en verslagen dienen te worden meegedeeld binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het rapport of het verslag. Klachten die niet worden ingediend binnen de voormelde termijnen, kunnen in ieder geval geen aansprakelijkheid meer teweegbrengen in hoofde van de dienstverstrekker.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
De in de offerte of in de overeenkomst vastgelegde uitvoeringstermijn is van louter indicatieve aard en een overschrijding van deze termijn kan dienvolgens geen aanleiding geven tot enige vergoedingsaanspraak in hoofde van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de dienstverstrekker is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. De dienstverstrekker is ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de opdrachtgever of van enige derde. Meer specifiek kan de dienstverstrekker niet aansprakelijk worden gehouden voor het oneigenlijk gebruik van zijn rapporten en verslagen.

Artikel 6. Prijzen en tarieven
Alle door de dienstverstrekker aangerekende prijzen en tarieven zijn exclusief alle Belgische of buitenlandse belastingen en heffingen van enigerlei aard. Deze belastingen en heffingen blijven integraal ten laste van de opdrachtgever. De prijzen zoals vermeld in de offertes die door de dienstverstrekker worden opgesteld, zijn gebaseerd op de lonen, lasten en de kosten zoals deze gelden op het moment dat de offerte werd opgemaakt. Elke verhoging van deze parameters kan een evenredige verhoging van de in de offerte of de in de overeenkomst vastgestelde prijzen met zich meebrengen. Nadere specificaties hieromtrent kunnen in de bijzondere overeenkomst worden vastgelegd. Bij een orderbedrag onder de 75,00 euro (exclusief BTW), zal er een administratiekost van 7,50 euro aangerekend worden. De prijzen vermeld op de offertes zijn steeds exclusief BTW.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
De facturen van de dienstverstrekker zijn binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn voor de laattijdige betaling ten belope van 10% van het factuurbedrag, zonder dat dit bedrag minder dan 125,00 euro kan bedragen. Voormelde schadevergoeding doet geen afbreuk aan de andere rechten die de dienstverstrekker kan doen gelden voor zowel verdere contractuele en buitencontractuele schade als de vergoeding van verdere invorderingskosten. Laattijdige betaling heeft eveneens als gevolg dat alle verschuldigde facturen op naam van dezelfde opdrachtgever van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden onafhankelijk van hun vervaldag.

Artikel 8. Klachten en betaling
Noch klachten met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, de uitvoeringstermijn en de gehanteerde prijzen en tarieven, noch enige andere klacht schorsen de betalingsverplichting. Behoudens afwijkingen in de bijzondere overeenkomst, zal er geen enkele creditnota worden uitbetaald dan na vereffening van alle facturen door de dienstverstrekker op naam van de opdrachtgever opgemaakt.

Artikel 9. Retentierecht
De dienstverstrekker kan de teruggave weigeren van alle documenten, stoffen, materialen en gelijk welke voorwerpen die hem in het kader van zijn opdracht zijn overhandigd, tot op het moment van de algehele betaling van alles wat de dienstverstrekker uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Alle door de dienstverstrekker geleverde verslagen blijven eigendom van de dienstverstrekker tot op het moment van de algehele betaling van alles wat de dienstverstrekker uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, is de dienstverstrekker zowel ten opzichte van de opdrachtgever, als ten opzichte van enige derde gerechtigd, om zijn eigendomsrecht en de teruggave van de verslagen te vorderen zonder hiervoor in rechte te moeten optreden. Alle hiervoor gedane kosten worden door de dienstverstrekker in rekening gebracht.

Artikel 11. Insolvabiliteit en gelijkgestelde situaties
Elke zelfs tijdelijke aantasting van de solvabiliteit van de opdrachtgever, zoals daar o.a. zijn de verkoop of inbreng van de gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden, vereffening, faillissement, toelating tot een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldenregeling of elke andere situatie die samenloop doet ontstaan, brengt dezelfde rechtsgevolgen teweeg als een laattijdige betaling.

Artikel 12. Opzegging en beëindiging
Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienstverstrekker die zich het recht voorbehoudt zijn toestemming hiertoe te weigeren. Opdrachten met een periodiek karakter, onafhankelijk of deze voorafgaandelijk dan wel in delen werd gegeven, kan slechts worden beëindigd mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 6 maanden. De opzegging wordt per aangetekend schrijven aan de dienstverstrekker gemeld.

Artikel 13. Nietigheid
Wanneer een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Condition de vente générale en français sur demande.